Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden 

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Klachten betreffende de geleverde goederen of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 dagen na factuurdatum. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.

Onze rekeningen zijn contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel of op onze rekening binnen de 10 dagen, indien niet anders vermeld.

De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risicoʼs vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

In de gevallen waarin enige verantwoordelijkheid ten laste van onze firma zou kunnen worden weerhouden, wordt haar verantwoordelijkheid maximaal beperkt tot et factuurbedrag van de levering, onder vermindering van de toepasselijke BTW.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat wanneer de factuur onbetaald blijft op de vervaldag, automatisch en van rechtswege en zonder dat hiertoe enige aanmaning noodzakelijk is, de schuld bovendien zal worden verhoogd met 20% van het factuurbedrag, met een minimum van €65. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.

Wij behouden ons het recht voor prijzen vermeld in de offerte te wijzigen, behalve wanneer uitdrukkelijk vermeld is dat deze prijs vast en onveranderbaar is. Bij overeengekomen vaste en onveranderbare prijs is deze slechts geldig 30 dagen na de datum van de offerte, indien niet anders vermeld. Bij prijsverhoging zal de klant hiervan op voorhand verwittigd worden, waarbij hij het recht heeft om binnen de 10 dagen na ontvangst de bestelling te annuleren, zonder kosten voor de klant.

Leveringstermijnen, indien zij worden opgegeven, hebben enkel een informatief karakter en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. In geen geval kan kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door de klant tengevolge van hetzij niet-levering, hetzij vertraagde aflevering, hetzij niet conforme aflevering. Wij houden ons steeds het recht voor éénzijdig en zonder enige vergoeding een bestelling te annuleren wanneer deze niet, of slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden door omstandigheden vreemd aan onze firma of wanneer de financiële toestand van de koper niet meer dezelfde garanties biedt als bij bestelling.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

ons adres:

Hertsdeinstraat 19

2018 Antwerpenneem contact op:

stuur een e-mail of vul het contactformulier in